சர்வதேச நாணய நிதியம் (IMF) இந்தியாவைப் பற்றி 2014ல் என்ன சொல்லியது, 2018ல் என்ன சொல்கிறது?

சர்வதேச நாணய நிதியம் (IMF) இந்தியாவைப் பற்றி 2014ல் என்ன சொல்லியது, 2018ல் என்ன சொல்கிறது? அருண் ஜெயிட்லி ஆகஸ்ட் 26 2018 சர்வேதச நாணய நிதியம் (IMF) வருடா வருடம் தன் உறுப்பினர்களுடன் இரு தரப்பு விவாதங்களை நடத்துவது வழக்கம். பல்வேறு வல்லுநர்களுடன் ஆலோசனைகள் நடத்தி, பொருளாதார புள்ளி விவரங்களை ஆய்ந்து அவர்கள் ஓர் அறிக்கையைத் தயாரித்து வெளியிடுவர். அரசியல் கட்சிகளும் அதன் பிரதிநிதிகளும் வெளியிடும் அறிக்கைகள் அவரவர் […]