பாடநூலில் கிறிஸ்துவ குறியீடு முறை மாற்றம் – பொதுமுறைக்கு மாறிய மதசார்பற்ற கல்வி

bc bce ad

வரலாற்றில் கால வரையறையைக் கூறும்போது சர்வதேச அளவில் கிறிஸ்துவின் பிறப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டே கணக்கிடப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், தமிழக அரசின் மாநில பாடத்திட்டத்தின் கீழ் வரும் பள்ளிகளுக்கான மறுசீரமைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, 6, 9 மற்றும் 11 வகுப்புகளுக்கான பாடப்புத்தகங்களில் கி.மு (BC) (கிறிஸ்துவுக்கு முன்) மற்றும் கி.பி (கிறிஸ்துவுக்கு பின்) [A.D. (Anno Domini)] ஆகியவை இனி பயன்படுத்தப்படாது.